فرهنگ طیفی، گنج‌واژه‌ای برای طبقه‌بندی لغات و اصطلاحات رایج زبان فارسی است.

در این گنج‌واژه، لغات و اصطلاحات رایج زبان فارسی ذیل 991 مقوله اصلی و حدود 7500 مقوله فرعی، بر اساس ارتباط معنایی، طبقه‌بندی شده‌اند.

مقولات فرعی شامل یک یا چند اسم، صفت، مصدر فعل و قیدهای مرتبط با مقوله اصلی هستند و ذیل هر مدخل، طیفی از معانی مترادف، نزدیک، مشابه و یا صرفا مرتبط از نظر تداعی معنایی مرتب شده‌اند.

این فرهنگ در قالب کتاب تهیه شده است. کتاب حاضر شامل حدود 45 هزار لغت و عبارت مرکب و اصطلاح و حدود 92هزار معنی و تداعی آن لغات و اصطلاحات است.دانلود دفعات دانلود حجم نام فایل
4209 1738KB FarhangTeyfiBook.zip


تعداد بازدید این صفحه : 13985